نامه شرکتی

صندوق پستی 1 گیگابایتی با میزبانی Exchange (7 روز پشتیبان، آنتی اسپم، آنتی ویروس)

(حداقل سفارش 5 صندوق پستی)

صندوق پستی ۲ گیگابایتی با میزبانی Exchange (پشتیبان گیری ۷ روزه، آنتی اسپم، آنتی ویروس)

(حداقل سفارش 5 صندوق پستی)

صندوق پستی 10 گیگابایتی با میزبانی Exchange (7 روز پشتیبان، آنتی اسپم، آنتی ویروس)

(حداقل سفارش 5 صندوق پستی)

صندوق پستی 20 گیگابایتی با میزبانی Exchange (7 روز پشتیبان، آنتی اسپم، آنتی ویروس)

(حداقل سفارش 5 صندوق پستی)

صندوق پستی 50 گیگابایتی با میزبانی Exchange (7 روز پشتیبان، آنتی اسپم، آنتی ویروس)

(حداقل سفارش 5 صندوق پستی)